2014-04-22

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Informacje podstawowe

 

 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Piotra Skargi 86A

38-200 Jasło

tel. (013) 446-26-77

adres e-mail: sekretariat@mpgk.jaslo.pl

strona www: http://www.mpgk.jaslo.pl/

NIP: 6850004967

REGON: 370373355

wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000080708,

wysokość kapitału zakładowego: 61 827 500zł

 

 

Zgromadzenie Wspólników:

Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła

Rada Nadzorcza:

- Bogusław Pięta,

- Ryszard Chochołek,

- Jarosław Twarduś,

- Jacek Dietl,

- Stanisław Sławniak,

- Marcin Kurowski

Zarząd Spółki:

         

            - Tadeusz Dudek – Zastępca Prezesa,

          

 

MPGK Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką z ograniczoną działalnością, której założycielem i jednocześnie jedynym udziałowcem (100% udziałów, tj. 123 655 udziałów po 500zł każdy o łącznej wysokości 61 827 500zł) jest Miasto Jasło.

Spółka powstała z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jaśle na podstawie Uchwały Nr 41/97 Zarządu Miasta Jasła z dnia 18.06.1997r. w sprawie wyboru rodzaju działalności prowadzonej przez MPGK oraz ustalenia jej Aktu Założycielskiego.

 

Status prawny

MPGK Sp. z o.o. w Jaśle działa na podstawie:

- ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych (j.t.: Dz. U. z 2013r. poz. 1030 ze zm.),

- ustawy z 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (j.t.: Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236),

-  Aktu Założycielskiego Spółki „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Jaśle (j.t.: załącznik nr 1 do uchwały Nr 133/2011 z dnia 31 marca 2011r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki MPGK Sp. z o.o. w Jaśle w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego; akt notarialny z dnia 31 marca 2011r., Rep. A nr 2008/2011)

 

Struktura organizacyjna

 

Struktura organizacyjna

 

Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania MPGK Sp. z o.o. zostały określone w Akcie Założycielskim Spółki w następujący sposób:

 

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Firma Spółki brzmi „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, zwana dalej Spółką.
 2. Spółka używa skróconej nazwy: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Jasło.

§3

Założycielem Spółki jest Gmina Miejska Jasło.

§4

 1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997r. z późniejszymi zmianami/ zwanej dalej Ustawą oraz ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych /Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami/.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu spółek handlowych.

§5

 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych Spółkach lub innych zorganizowanych jednostkach.

Kompetencje

Kompetencje zostały określone w rozdziale V Aktu Założycielskiego Spółki:

 

V. Władze Spółki.

§9

Władzami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników.
 2. Rada Nadzorcza.
 3. Zarząd Spółki.
  1. Zgromadzenie Wspólników

§10

Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników, które jest najwyższą władzą Spółki, należą sprawy określone w odnośnych przepisach Kodeksu spółek handlowych, a ponadto:

l/  uchwalenie regulaminu nieodpłatnego nabywania przez pracowników udziałów w Spółce,

2/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

3/ podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,

4/ udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków,

5/ określenie ilości członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej oraz wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników stosownie do art. 18 Ustawy,

6/ decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej,

7/ uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,

8/ emisja obligacji,

9/ postanowienia co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego,

10/ tworzenie funduszy celowych,

11/ nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,

12/ określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ustalenie pierwszego wynagrodzenia dla członków pierwszego Zarządu Spółki,

13/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

14/ zmiana umowy Spółki,

15/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

16/ połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki jednoosobowej,

17/ rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu,

18/ inne sprawy zgłoszone do rozpatrzenia na Zgromadzeniu Wspólników, nie należące do kompetencji innych organów Spółki.

§ 11

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, z wyjątkiem Uchwał w sprawach wymienionych w § 10 pkt 13-16, które wymagają większości dwóch trzecich oddanych głosów.

§12

Na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być wystawiane na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

§13

 1. Walne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólnika/wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
 4. Rada Nadzorcza zwołujeZgromadzenie Wspólników, jeżeli:

l/ Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2.

2/ Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3.

 1. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek uprawnionych osób lub organów Spółki powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku.
 2. Na Zgromadzeniu Wspólników Gminę Miejską Jasło reprezentuje Burmistrz Miasta Jasła.

§14

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

§15

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawnymi.

B. Rada Nadzorcza

§16

 1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków.
 2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej upływa z końcem pierwszego roku obrotowego.      Kadencja każdej następnej Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, a mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie danej kadencji wygasa z upływem danej kadencji.

§17

Zgromadzenie Wspólników wybiera czterech członków Rady Nadzorczej, zaś dwóch członków wybierają pracownicy zgodnie z art. 18 Ustawy.

§18

 1. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, a w razie jego nieobecności zastępca nie rzadziejniż jeden raz na kwartał lub na pisemne żądanie Zarządu Spółki lub jednej trzeciej członków Rady Nadzorczej.
 3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.
 4. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§19

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1/ Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,

2/ Coroczne badanie sprawozdania zarządu, z działalności Spółki i sprawozdania finansowego,

3/  Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

4/ Składanie wobec Zgromadzenia Wspólnikówcorocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz z przeprowadzonych kontroli,

5/ Stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium,

6/ Nawiązywanie stosunku pracy z nowymi członkami Zarządu z wyjątkiem ustalenia pierwszego wynagrodzenia dla członków pierwszego Zarządu Spółki,

7/Rozpatrywanie sporów pomiędzy wspólnikami związanych z wykonywaniem umowy Spółki oraz sporów między Zarządem a wspólnikami,

8/ Zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

9/   Zatwierdzenie regulaminu przedsiębiorstwa Spółki oraz Zarządu Spółki,

10/ Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

11/ Wybór podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki.

2. Wspólnicy zachowują prawo indywidualnej kontroli Spółki.

C. Zarząd Spółki

§20

 1. ZarządSpółki składać się może z dwóch do trzech Członków: Prezesa Zarządu, Zastępcy
  Prezesa i Członka Zarządu.
 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
 3. Odwoływanie Członka Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów.
 4. Zarząd Spółki jest powoływany na okres pięciu (5) lat.

 

 

§21

Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych, ustawy lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów.

§22

 1. Tryb działania Zarządu Spółki, podział obowiązków między członków Zarządu Spółki oraz sprawy wymagające uchwał Zarządu Spółki określi regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
 2. Uchwały ZarząduSpółki zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku, gdy wynik głosowania jest równy decyduje głos Prezesa Zarządu.

§23

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i Członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Przedmiot działalności

Zgodnie z zapisami § 6 umowy Spółki przedmiot działalności został określony w następujący sposób:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 2. PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 3. PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 4. PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 5. PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 6. PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 7. PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
 8. PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
 9. PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 10. PKD 41.20.Z Robotybudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 11.  PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 12. PKD 42.13.ZRoboty związane z budową mostów i tuneli,
 13. PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 14. PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 15. PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 16. PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 17. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
 18. PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych’
 19. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 20. PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 21. PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 22. PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
 23. PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 24. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 25. PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 26. PKD 47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach,
 27. PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 28. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
 29. PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
 30. PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
 31. PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 32. PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 33. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 34. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 35. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 36. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 37. PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,]
 38. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 39. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 40. PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
 41. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 42. PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
 43. PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
 44. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 45. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 46. PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 47. PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 48. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 49. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 50. PKD 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
 51. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 52. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 53. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
 54. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
 55. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
 56. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną.

 

Majątek

 

Kapitał własny:        

- na dzień 31.12.2013 r.:         65 842 766,08 zł

- na dzień 31.12.2014 r.:         66 356 247,51 zł

- na dzień 31.12.2015 r.:         67 071 895,99 zł

- na dzień 31.12.2016 r.:         68 222 514,55 zł

- na dzień 31.12.2017 r.:         69 504 234,09 zł

Suma aktywów:

- na dzień 31.12.2013 r.:        107 935 661,07 zł

- na dzień 31.12.2014 r.:        112 068 783,00 zł

- na dzień 31.12.2015 r.:       114 765 479,18 zł

- na dzień 31.12.2016 r.:       112 228 184,00 zł

- na dzień 31.12.2017 r.:       109 949 619,11 zł

Zysk (+)/strata (-) netto:

 

- za 2013 r.:                                  + 430.169,00 zł

zysk przeznaczono na:

- zasilenie kapitału zapasowego: w wysokości 34.413,52 zł

- pokrycie strat z lat ubiegłych: w wysokości 395.755,48 zł

- za 2014 r.:                                  + 513.481,43 zł

zysk przeznaczono na:

- zasilenie kapitału zapasowego: w wysokości 41.078,51 zł

- pokrycie strat z lat ubiegłych: w wysokości 472.402,92 zł

- za 2015 r.:                                  + 715.648,48 zł

zysk przeznaczono na:

- zasilenie kapitału zapasowego: w wysokości 653.633,31 zł

- pokrycie strat z lat ubiegłych: w wysokości 62.015,17 zł

- za 2016 r.:                                  + 1.150.618,56 zł

zysk przeznaczono w całości na zwiększenie kapitału zapasowego

- za 2017 r.:                                  + 1.281.719,54 zł

zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego

 

 

 

Załączniki

  Struktura MPGK 118,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 177/2016 404,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 178/2016 96,72 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się