2014-04-22

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Informacje podstawowe

 

 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Na Kotlinę 33

38-200 Jasło

tel. (013) 446-26-77

adres e-mail: sekretariat@mpgk.jaslo.pl

strona www: http://www.mpgk.jaslo.pl/

NIP: 6850004967

REGON: 370373355

wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000080708,

wysokość kapitału zakładowego: 62 067 500 zł

 

 

Zgromadzenie Wspólników:

Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła

Rada Nadzorcza:

- Jan Janik,

- Karol Jamróz,

- Marcin Kurowski,

- Michał Sołtys,

- Marian Wiśniowski,

 

Zarząd Spółki:

            - Paweł Zawada - Prezes Zarządu

MPGK Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której założycielem i jednocześnie jedynym udziałowcem (100% udziałów, tj. 124 134 udziałów po 500zł każdy o łącznej wysokości 62 067 500 zł) jest Miasto Jasło.

Spółka powstała z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jaśle na podstawie Uchwały Nr 41/97 Zarządu Miasta Jasła z dnia 18.06.1997r. w sprawie wyboru rodzaju działalności prowadzonej przez MPGK oraz ustalenia jej Aktu Założycielskiego.

 

Status prawny

MPGK Sp. z o.o. w Jaśle działa na podstawie:

- ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych

- ustawy z 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej

-  Aktu Założycielskiego Spółki „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Jaśle

 

Struktura organizacyjna

 

Struktura organizacyjna

 

Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania MPGK Sp. z o.o. zostały określone w Akcie Założycielskim Spółki:

Firma Spółki brzmi „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, zwana dalej Spółką.

Spółka używa skróconej nazwy: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Siedzibą Spółki jest miasto Jasło.

Założycielem Spółki jest Gmina Miejska Jasło.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych oraz zapisów Aktu Założycielskiego Spółki.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych Spółkach lub innych zorganizowanych jednostkach.

Kompetencje

Kompetencje organów Spółki zostały określone w rozdziale V Aktu Założycielskiego Spółki:

Władzami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników.
 2. Rada Nadzorcza.
 3. Zarząd Spółki.

Zgromadzenie Wspólników

Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników, które jest najwyższą władzą Spółki, należą sprawy określone w odnośnych przepisach Kodeksu spółek handlowych, a ponadto m.in:

  - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania   finansowego za ubiegły rok obrotowy,

 - podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,

 - udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków,

 - określenie ilości członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej oraz wybór
i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników stosownie do art. 18 Ustawy,

 -  postanowienia co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego,

 - nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,

 - określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ustalenie pierwszego wynagrodzenia dla członków pierwszego Zarządu Spółki,

 - podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

  - zmiana umowy Spółki.

 

Walne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólnika/wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.

Rada Nadzorcza zwołujeZgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwołał Zgromadzenia
w w/w terminach.

Na Zgromadzeniu Wspólników Gminę Miejską Jasło reprezentuje Burmistrz Miasta Jasła.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się od trzech do sześciu członków.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Zgromadzenie Wspólników wybiera czterech członków Rady Nadzorczej, zaś dwóch członków wybierają pracownicy.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy m.in. :

-  Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,

- Coroczne badanie sprawozdania zarządu, z działalności Spółki i sprawozdania finansowego,

-  Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

- Składanie wobec Zgromadzenia Wspólnikówcorocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz z przeprowadzonych kontroli,

- Stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium,

- Zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

-  Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

-  Wybór podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.

Zarząd Spółki

ZarządSpółki składać się może z jednego do trzech członków: Prezesa Zarządu, Zastępcy
Prezesa i Członka Zarządu.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

Odwoływanie Członka Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów.

Zarząd Spółki jest powoływany na okres pięciu lat.

Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych, ustawy lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 2. PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 3. PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 4. PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 5. PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 6. PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 7. PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
 8. PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
 9. PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 10. PKD 41.20.Z Robotybudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 11.  PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 12. PKD 42.13.ZRoboty związane z budową mostów i tuneli,
 13. PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 14. PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 15. PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 16. PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 17. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
 18. PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych’
 19. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 20. PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 21. PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 22. PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
 23. PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 24. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 25. PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 26. PKD 47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach,
 27. PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 28. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
 29. PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
 30. PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
 31. PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 32. PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 33. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 34. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 35. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 36. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 37. PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,]
 38. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 39. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 40. PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
 41. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 42. PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
 43. PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
 44. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 45. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 46. PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 47. PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 48. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 49. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 50. PKD 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
 51. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 52. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 53. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
 54. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
 55. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
 56. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną.

 

Majątek

 

Kapitał własny:        

- na dzień 31.12.2013 r.:         65 842 766,08 zł

- na dzień 31.12.2014 r.:         66 356 247,51 zł

- na dzień 31.12.2015 r.:         67 071 895,99 zł

- na dzień 31.12.2016 r.:         68 222 514,55 zł

- na dzień 31.12.2017 r.:         69 504 234,09 zł

- na dzień 31.12.2018 r.:         70 793 293,66 zł

- na dzień 31.12.2019 r.:          70 904 121,09 zł

- na dzień 31.12.2020 r.:          71 197 803,50 zł

- na dzień 31.12.2021 r.:          75 895 812,39 zł

- na dzień 31.12.2022 r.:          72 719 088,36 zł

Suma aktywów:

- na dzień 31.12.2013 r.:        107 935 661,07 zł

- na dzień 31.12.2014 r.:        112 068 783,00 zł

- na dzień 31.12.2015 r.:       114 765 479,18 zł

- na dzień 31.12.2016 r.:       112 228 184,00 zł

- na dzień 31.12.2017 r.:       109 949 619,11 zł

- na dzień 31.12.2018 r.:       108 817 492,55 zł

- na dzień 31.12.2019 r.:       107 506 494,28 zł

- na dzień 31.12.2020 r.:       112 860 379,91 zł

- na dzień 31.12.2021 r.:       128 058 227,11 zł

- na dzień 31.12.2022 r.:       131 578 453,71 zł   

Zysk (+)/strata (-) netto:

 

- za 2013 r.:                                  + 430.169,00 zł

zysk przeznaczono na:

- zasilenie kapitału zapasowego: w wysokości 34.413,52 zł

- pokrycie strat z lat ubiegłych: w wysokości 395.755,48 zł

- za 2014 r.:                                  + 513.481,43 zł

zysk przeznaczono na:

- zasilenie kapitału zapasowego: w wysokości 41.078,51 zł

- pokrycie strat z lat ubiegłych: w wysokości 472.402,92 zł

- za 2015 r.:                                  + 715.648,48 zł

zysk przeznaczono na:

- zasilenie kapitału zapasowego: w wysokości 653.633,31 zł

- pokrycie strat z lat ubiegłych: w wysokości 62.015,17 zł

- za 2016 r.:                                  + 1.150.618,56 zł

zysk przeznaczono w całości na zwiększenie kapitału zapasowego

- za 2017 r.:                                  + 1.281.719,54 zł

zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego

- za 2018 r:                                + 1.289.059,57 zł

zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasaowego

   - za 2019 r.:                               + 615 614,43 zł

zysk przeznaczono na:

- pokrycie straty z lat ubiegłych          + 504 787,00 zł

- zasilenie kapitału zapasowego           + 110 827,43 zł

  - za 2020 r.:                             + 293 682,41zł

   Zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki

  - za 2021 r.:                             + 2 966 226,99zł

   Zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki

  - za 2022 r.:                             - 3 176 724,03zł

   Strata pokryta w całości kapitałem zapasowym Spółki

 

 

 

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..